Smokey Mountain 122026565 Acorn Blueberry Island Batik