Basic Grey Grunge 30150 103 Kraft, Basic Grey by Moda