Thistle Farm 9532 15 Sage, Kansas Troubles by Moda